Övrigt

Skötsel av enskilda vägar i Leksands kommun

Från kommunsammanslagningen 1972 har Leksands kommun svarat för skötsel och underhåll av enskilda vägar. Ett åtagande som enligt kommunen varit frivilligt då kommunen inte är ägare till de enskilda vägarna. På grund av vägnätets behov av ökat underhåll och investeringar har kommunen beslutat att utreda hur detta skall ske i framtiden. Hela processen beräknas ta ett par år innan beslut och organisation är på plats.

För att få ett bra informationsflöde till alla berörda fastighetsägare har man vänt sig till byaråd och föreningar för att få hjälp med informationsspridning och därigenom få igång en dialog med berörda.

Kullsbjörkens byalag deltar i Tällbergsbyarnas byaråd, vilket i sin tur deltar i kommunbygderådet där även tjänstemän från kommunen deltar. Informationsflödet går alltså i den omvända riktningen från kommunbygderådet till vårt byalag.

Kullsbjörkens byalag har i stadgarna §1 att:” …. samt företräda byn inför kommunen och andra i byns gemensamma frågor såsom miljö, vägar, trafik, stigar, skyltar och anslagstavlor.”

Kullsbjörkens byalag har tillsammans med Tällbergsbyarna och ett stort antal andra byar lämnat en skrivelse till kommunen år 2008, där vi motsätter oss ett motsvarande förslag i vägfrågan. I dagsläget ser vi inte att vi har någon annan möjlighet än att verka tillsammans med främst Tällbergsbyarnas byaråd samt sprida information till våra medlemmar så individuella initiativ kan tas.

Information finns i:

www.leksand.se

 

http://www.leksand.se/Documents/Kommun%20och%20politik/M%c3%b6ten,%20handlingar%20och%20protokoll/Allm%c3%a4nna%20utskottet/Protokoll%20KF%202016-09-19_Bortredigerad.pdf?epslanguage=sv